• Subcribe to Our RSS Feed

O nama

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine,  Dopunskim protokolima Ženevskim konvencijama  (Protokol I, Protokol II i Protokol III),  Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti,  načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog  Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi  akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga  pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa  uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.
Hrvatski Crveni križ  Gradsko društvo Crvenog križa Ploče djeluje na području grada Ploča . Udruga nosi naziv «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče» ,Skraćeni naziv  « GDCK Ploče  ». Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je  u Pločama, ulica Vladimira Nazora br. 20 .
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče je neprofitna pravna osoba. Programske djelatnosti GDCK Ploče provodi za opće dobro, a dobit koja se ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom.
Za ostvarivanje svojih ciljeva  i izvršavanja zadaća Hrvatski Crveni križ  ( županijska, gradska i općinska društva Crvenog križa )   stječe sredstva na temelju članka 30.  Zakona o Hrvatskom Crvenom križu («Narodne novine»broj  71/2010 ). Na temelju gore navedenoga ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra financija donio je Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa.
             Osiguravanjem navedenih sredstava stvara se preduvjet materijalne  osposobljenosti  društva Crvenog križa za provođenje programa  u izvršavanju obveza koje proizlaze iz samog Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Članovi GDCK Ploče mogu biti:
–   poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske, koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Ploče i plaćati članarinu (dalje u tekstu: aktivni članovi);
–    dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;
–    učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti (u nastavku teksta: mladi Hrvatskog Crvenog križa) koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.  

GDCK Ploče ima i potporne (pomažuće) i počasne članove.
Potporni članovi GDCK Ploče su hrvatski i strani državljani i pravne osobe koje se obvežu pomagati Crvenom križu u njegovom humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
Počasni članovi s područja djelovanja GDCK Ploče su osobe iz javnog života koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Ploče.

GDCK Ploče ima ova tijela:
skupštinu,
predsjednika i dva potpredsjednika,
odbor,
nadzorni odbor i
ravnatelja.

Skupština GDCK Ploče je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.
Funkcija predsjednika GDCK Ploče je počasna, a obavlja se na volonterskoj osnovi. Predsjednik GDCK Ploče je predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Ploče .

Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine.

Predsjednik predstavlja društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora,  potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

GDCK Ploče ima  dva potpredsjednika.  Potpredsjednici  se biraju iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine.
Odbor GDCK Ploče je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.
Odbor ima najviše do 5 članova. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.
Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.
Ravnatelj GDCK Ploče predstavlja i zastupa društvo, potpisuje u ime društva, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Tijela GDCK Ploče 2016.-2020.god.:

Skupština

Članovi:

Barbara Šuman

Maja Šakić

Goran Zolnaić

Martina Vrankić

Boris Vučković

Nataša Palac

Maja Erak

Marija Kalaba

Jadranka Bušurelo

Matilda Viskić

Rade Ostojić

Vida Bulović

Branka Mateljak

Predsjednica GDCK Ploče: Barbara Šuman, prof.

Potpredsjednici:
Maja Šakić i Goran Zolnaić

Odbor
Članovi:

Barbara Šuman

Boris Vučković

Maja Erak

Maja Šakić
Goran Zolnaić

Nadzorni odbor:
Predsjednica: Maja Erak
Članovi: Nataša Palac i Boris Vučković

Počeci Crvenog križa Ploče sežu od 1952.godine kada je održan prvi Pločanski odbor Crvenog križa. Osnivač je bio sada pokojni Vicko Jerković, koji je proglašen počasnim članom Crvenog križa Ploče.
Na prijedlog Kluba DDK Luka Ploče, a Odlukom odbora GDCK Ploče u 2012. godini  Počasnim članom GDCK Ploče proglašen je i Aleksandar Lešo Adamović kojemu je evidentirano 112 davanja krvi.