• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed
Archive from April, 2020

JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

Apr 20, 2020   //   by crveni   //   NATJEČAJ  //  No Comments

Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ploče i članka 2. Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ploče raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice za mandatno razdoblje od 4 godine mogućnošću reizbora
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ploče

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij, završen preddiplomski stručni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij,
• najmanje tri (3) godine radnog iskustva na sličnim poslovima u propisanoj stručnoj spremi,
• vozačka dozvola B-kategorije

Za natječaj je potrebno priložiti:

• molbu,
• životopis,
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis i potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
• suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje da kadnidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo.
• Program rada Gradskog društva Crvenog križa Ploče za mandatno razdoblje
Gradskog društva Crvenog križa Ploče za mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja/ice, isti/a mora dostaviti izvješća o radu u proteklom mandatu te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu.
Ravnatelj/ica obnaša dužnost na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na https://burzarada.hzz.hr, na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Ploče i službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.
Prijavu za natječaj treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče, Vladimira Nazora 20. Ploče 20340. s naznakom „Za natječaj“.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu će mu/joj se dostaviti pisana obavijest.

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Ploče